புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட DO மற்றும் SLICT அதிகாரிகளின் கடமையேட்பு செயன்முறை

Hits: 0

பட்டதாரி பயிற்சி ஆட்சேர்ப்பின் அடிப்படையில் உள்வாங்கப்பட்டு பிறகு 01.01.2020 அன்று நியமிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் SLICT சேவைகளின் தரம் 3 -II மற்றும் 2-II ஆக நியமிக்கப்பட்ட அலுவலர்களின் கடமை ஏற்றுக்கொள்ளும் செயல்முறை குறித்து பொது நிர்வாக அமைச்சு வெளியிட்டுள்ள விசேட அறிவித்தல்.

புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட Do மற்றும் Slict அதிகாரிகளின் கடமையேட்பு செயன்முறை
புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட DO மற்றும் SLICT அதிகாரிகளின் கடமையேட்பு செயன்முறை

Download

புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட Do மற்றும் Slict அதிகாரிகளின் கடமையேட்பு செயன்முறை
புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட DO மற்றும் SLICT அதிகாரிகளின் கடமையேட்பு செயன்முறை

Download

error: Content is protected !!