புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட DO மற்றும் SLICT அதிகாரிகளின் கடமையேட்பு செயன்முறை

பட்டதாரி பயிற்சி ஆட்சேர்ப்பின் அடிப்படையில் உள்வாங்கப்பட்டு பிறகு 01.01.2020 அன்று நியமிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் SLICT சேவைகளின் தரம் 3 -II மற்றும் 2-II ஆக நியமிக்கப்பட்ட அலுவலர்களின் கடமை ஏற்றுக்கொள்ளும் செயல்முறை குறித்து பொது நிர்வாக அமைச்சு வெளியிட்டுள்ள விசேட அறிவித்தல்.

புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட Do மற்றும் Slict அதிகாரிகளின் கடமையேட்பு செயன்முறை - Filehik.com
புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட DO மற்றும் SLICT அதிகாரிகளின் கடமையேட்பு செயன்முறை

Download

புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட Do மற்றும் Slict அதிகாரிகளின் கடமையேட்பு செயன்முறை - Filehik.com
புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட DO மற்றும் SLICT அதிகாரிகளின் கடமையேட்பு செயன்முறை

Download

error: Content is protected !!