பல்கலைக்கழக நுழைவுக்கான வெட்டு மதிப்பெண்கள் (Cut Off Marks) வெளியாகியது

Hits: 0

பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு மாணவர்களின் பல்கலைக்கழக நுழைவுக்கான வெட்டு மதிப்பெண்களை (Cut Off Marks) வெளியிட்டுள்ளது.

Download Cut off marks

Cutoff – Extra Curricular 2018 A/L

error: Content is protected !!