தேசிய மட்ட பாடசாலை தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப வீரர்கள் சுற்றுப்போட்டி 2020

Hits: 0

தேசிய மட்ட பாடசாலை தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப வீரர்கள் சுற்றுப்போட்டி 2020
தேசிய மட்ட பாடசாலை தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப வீரர்கள் சுற்றுப்போட்டி 2020

National Level ICT Championship competition will be conduct under several categories.

1. School Software Competition

2 Groups

Group 1 Grade 6 — 11
Group 2 Grade 12-13

2. Young Computer Scientist

Two Types

Type 01 : IOT, AI, Robotics, Big data Analytics
Type 02 : Websites, Mobile App, Desktop App, Computer Games
3 Groups
Group 1 Grade 6 – 8
Group 2 Grade 9 – 11
Group 3 Grade 12-13

3. Competition for Teachers

IOT, AI, Robotics, Websites, Mobile APp, Desktop App

4. Competition for College of Education Trainees

IOT, AI, Robotics, Websites, Mobile App, Desktop App

Closing Date
Registration 2020.06.30
Submission 2020.07.31

Registration

Poster Tamil

Guide Tamil

Circular Tamil

English

error: Content is protected !!