திறமையான நிர்மாணத்துறை வல்லுநர்களை பயிற்றுவிக்கும் தேசிய நிகழ்ச்சி திட்டம்

Hits: 5

தரம் 8 வரை பாடசாலைக் கல்வியை பெற்றுள்ள குறைந்த வருமானம் உடைய குடும்பங்களின் 18-45 வயதுடைய இளைஞ்சர் யுவதிகளுக்கான அறிய வாய்ப்பு

திறமையான நிர்மாணத்துறை வல்லுநர்களை பயிற்றுவிக்கும் தேசிய நிகழ்ச்சி திட்டம்
திறமையான நிர்மாணத்துறை வல்லுநர்களை பயிற்றுவிக்கும் தேசிய நிகழ்ச்சி திட்டம்

Download

Source: Thinakaran 23/Sep/2020

error: Content is protected !!