கோவிட் 19 க்கு முகம் கொடுப்பது தொடர்பாக பாடசாலைகளுக்கான வழிகாட்டல்

பாடசாலைகளில் கோவிட் 19 பரவலை தடுப்பதற்காக தயார்படுத்துவதற்கும் முகங்கொடுப்பதற்குமான இடைக்கால வழிகாட்டி

இடைக்கால வழிகாட்டி

Image to PDF Creator

கோவிட் 19 க்கு முகம் கொடுப்பது தொடர்பாக பாடசாலைகளுக்கான வழிகாட்டல் - Filehik.com
கோவிட் 19 க்கு முகம் கொடுப்பது தொடர்பாக பாடசாலைகளுக்கான வழிகாட்டல்
error: Content is protected !!