குருகுலம் கல்வி அலைவரிசையின் நேர அட்டவணை

குருகுலம் கல்வி தொலைக்காட்சி அலைவரிசையின் எதிர்வரும் வாரத்திற்கான (11.05.2020 – 17.05.2020) பாட நேர அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தரம் 5 புலமைப் பரிசில் மாணவர்கள், க.பொ.த சாதாரண தரம் மற்றும் உயர்தர மாணவர்கள் இச்சந்தர்ப்பத்தைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்.

Monday 11.05.2020

குருகுலம் கல்வி அலைவரிசையின் நேர அட்டவணை - Filehik.com
குருகுலம் கல்வி அலைவரிசையின் நேர அட்டவணை

A/L Sinhala Medium

 • ICT : PHP
 • Business Studies : Business plan, insurance
 • Bio System Tech : Ornamental Horticulture & Landscaping
 • Combined Maths : Matrices

A/L Tamil Medium 

 • Chemistry : Industrial & Environmental Pollution, Air Pollution, water pollution
 • Eng Tech : TPS, Surveying

Tertiary and Vocational Education

 • 10 00 pm Assistant Quantity Surveyor (Sinhala)
 • 11.00 pm Computer Graphic Designer (Tamil)

Tuesday 12.05.2020

குருகுலம் கல்வி அலைவரிசையின் நேர அட்டவணை - Filehik.com
குருகுலம் கல்வி அலைவரிசையின் நேர அட்டவணை

A/L Sinhala Medium

 • Chemistry : Industrial Chemistry, Chemical Equilibrium
 • Eng. Tech : Fluid Machines

A/L Tamil Medium

 • ICT : PHP
 • Business Studies : Competency 1,2,3 (Revision)
 • Bio System Tech : Cleaner Production, Renewable Energy Sources
 • Combined Maths : Complex Numbers

Tertiary and Vocational Education

 • 10 00 pm Electronic Device Technician (Sinhala)
 • 11.00 pm Motor Mechanic Technician (Tamil)

Wednesday 13.05.2020

குருகுலம் கல்வி அலைவரிசையின் நேர அட்டவணை - Filehik.com
குருகுலம் கல்வி அலைவரிசையின் நேர அட்டவணை

Thursday 14.05.2020

குருகுலம் கல்வி அலைவரிசையின் நேர அட்டவணை - Filehik.com
குருகுலம் கல்வி அலைவரிசையின் நேர அட்டவணை

Friday 15.05.2020

குருகுலம் கல்வி அலைவரிசையின் நேர அட்டவணை - Filehik.com
குருகுலம் கல்வி அலைவரிசையின் நேர அட்டவணை

Saturday 16.05.2020

குருகுலம் கல்வி அலைவரிசையின் நேர அட்டவணை - Filehik.com
குருகுலம் கல்வி அலைவரிசையின் நேர அட்டவணை

Sunday 17.05.2020

குருகுலம் கல்வி அலைவரிசையின் நேர அட்டவணை - Filehik.com
குருகுலம் கல்வி அலைவரிசையின் நேர அட்டவணை

PDF Creator

குருகுலம் கல்வி அலைவரிசையின் நேர அட்டவணை - Filehik.com
குருகுலம் கல்வி அலைவரிசையின் நேர அட்டவணை
error: Content is protected !!