குருகுலம் கல்வி அலைவரிசையின் நேர அட்டவணை

Hits: 35

குருகுலம் கல்வி தொலைக்காட்சி அலைவரிசையின் எதிர்வரும் வாரத்திற்கான (11.05.2020 – 17.05.2020) பாட நேர அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தரம் 5 புலமைப் பரிசில் மாணவர்கள், க.பொ.த சாதாரண தரம் மற்றும் உயர்தர மாணவர்கள் இச்சந்தர்ப்பத்தைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்.

Monday 11.05.2020

குருகுலம் கல்வி அலைவரிசையின் நேர அட்டவணை
குருகுலம் கல்வி அலைவரிசையின் நேர அட்டவணை

A/L Sinhala Medium

 • ICT : PHP
 • Business Studies : Business plan, insurance
 • Bio System Tech : Ornamental Horticulture & Landscaping
 • Combined Maths : Matrices

A/L Tamil Medium 

 • Chemistry : Industrial & Environmental Pollution, Air Pollution, water pollution
 • Eng Tech : TPS, Surveying

Tertiary and Vocational Education

 • 10 00 pm Assistant Quantity Surveyor (Sinhala)
 • 11.00 pm Computer Graphic Designer (Tamil)

Tuesday 12.05.2020

குருகுலம் கல்வி அலைவரிசையின் நேர அட்டவணை
குருகுலம் கல்வி அலைவரிசையின் நேர அட்டவணை

A/L Sinhala Medium

 • Chemistry : Industrial Chemistry, Chemical Equilibrium
 • Eng. Tech : Fluid Machines

A/L Tamil Medium

 • ICT : PHP
 • Business Studies : Competency 1,2,3 (Revision)
 • Bio System Tech : Cleaner Production, Renewable Energy Sources
 • Combined Maths : Complex Numbers

Tertiary and Vocational Education

 • 10 00 pm Electronic Device Technician (Sinhala)
 • 11.00 pm Motor Mechanic Technician (Tamil)

Wednesday 13.05.2020

குருகுலம் கல்வி அலைவரிசையின் நேர அட்டவணை
குருகுலம் கல்வி அலைவரிசையின் நேர அட்டவணை

Thursday 14.05.2020

குருகுலம் கல்வி அலைவரிசையின் நேர அட்டவணை
குருகுலம் கல்வி அலைவரிசையின் நேர அட்டவணை

Friday 15.05.2020

குருகுலம் கல்வி அலைவரிசையின் நேர அட்டவணை
குருகுலம் கல்வி அலைவரிசையின் நேர அட்டவணை

Saturday 16.05.2020

குருகுலம் கல்வி அலைவரிசையின் நேர அட்டவணை
குருகுலம் கல்வி அலைவரிசையின் நேர அட்டவணை

Sunday 17.05.2020

குருகுலம் கல்வி அலைவரிசையின் நேர அட்டவணை
குருகுலம் கல்வி அலைவரிசையின் நேர அட்டவணை

PDF Creator

குருகுலம் கல்வி அலைவரிசையின் நேர அட்டவணை
குருகுலம் கல்வி அலைவரிசையின் நேர அட்டவணை
error: Content is protected !!