இலங்கை சட்டக் கல்லூரி கடந்த கால வினாத்தாள் 2019-2015

Hits: 23

Exam Information

[pdf id=6847]

Application Form

[pdf id=6850]

Pass Papers Language Skills

2019

Sinhala

Tamil

English

2018

 Sinhala

 Tamil

 English

2017

Sinhala

 Tamil

English

2016

 Sinhala

 Tamil

English

2015

 Sinhala 

 Tamil

English

General Knowledge and Intelligence

2019

Sinhala 

 Tamil

English

2018

 Sinhala

 Tamil

English

2017

Sinhala 

 Tamil

English

2016

Sinhala 

 Tamil

English

2015

 Sinhala

 Tamil

English

Model Question Paper Language Skills

Sinhala 

 Tamil

English

General Knowledge and Intelligence

Sinhala

Tamil

English

இலங்கை சட்டக் கல்லூரி கடந்த கால வினாத்தாள் 2019-2015
இலங்கை சட்டக் கல்லூரி கடந்த கால வினாத்தாள் 2019-2015
இலங்கை சட்டக் கல்லூரி கடந்த கால வினாத்தாள் 2019-2015
இலங்கை சட்டக் கல்லூரி கடந்த கால வினாத்தாள் 2019-2015
error: Content is protected !!