இலங்கை அரச அதிகாரிகளுக்கு இலவச கற்றல் தளம்

Hits: 0

Government E-Learning Platform (Gelp) என்பது இலங்கையில் உள்ள அரசு அதிகாரிகளுக்கு தொடர்ச்சியான கற்றலை எளிதாக்கும் டிஜிட்டல் தளத்தை உருவாக்கும் நோக்கத்துடன் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு முயற்சியாகும்.

Gelp is an initiative formed with the aim of developing a digital platform which facilitates continuous learning for government officials in Sri Lanka.

User Guide Download

Online Courses

error: Content is protected !!