அரச பாடசாலைகளில் விளையாட்டு பயிற்றுவிப்பாளர்களாக நியமனம் பெற்றவர்களுக்கான கற்கைநெறி

இலங்கை அரச பாடசாலைகளில் விளையாட்டு பயிற்றுவிப்பாளர்களாக நியமனம் பெற்றவர்களுக்கான DIPLOMA PROGRAM FOR SPORTS COUCHக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

தகைமை – 2019ம் ஆண்டு அரச பாடசாலைகளில் நியமனம் பெற்றிருத்தல்

கற்கைநெறி மொழிமூலம் – சிங்களம் / ஆங்கிலம்

கற்கைநெறி காலம் – 2 வருடங்கள்

அரச பாடசாலைகளில் விளையாட்டு பயிற்றுவிப்பாளர்களாக நியமனம் பெற்றவர்களுக்கான கற்கைநெறி - Filehik.com
அரச பாடசாலைகளில் விளையாட்டு பயிற்றுவிப்பாளர்களாக நியமனம் பெற்றவர்களுக்கான கற்கைநெறி

[pdf id=6662]

error: Content is protected !!