அரச அலுவலகங்களில் 180 நாட்கள் தற்காலிகமாக பணிபுரிந்தவர்களுக்கு நியமனம் வழங்குதல் – புதிய சுற்று நிரூபம் வெளியானது.

Hits: 0

புதிய சுற்று நிரூபம்

error: Content is protected !!